ZAČIATOK

V roku 1987 dostane Chiara Amirante vo veku 21 rokov vážnu chronickú chorobu, ktorá by ju podľa diagnostiky mnohých profesorov postupne priviedla k strate zraku a k stále silnejším bolestiam. V tejto skúsenosti utrpenia a choroby Chiara prežíva to, čo ona sama nazýva neuveriteľným zázrakom: zakúsiť, že je možné zachovať si pokoj a radosť Zmŕtvychvstalého Krista aj v tých najhroznejších bolestiach a situáciách, ako bola tá, ktorú prežila, ktorá by ľudsky mohla viesť k úplnej beznádeji. Základnou oporou a svetlom je pre ňu v tomto ťažkom období verš z evanjelia „Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná…“ (Jn 15, 11). Cíti v sebe rásť túžbu, ísť v noci do „pálčivých“ oblastí ulíc, aby vyhľadala tých najúbohejších a priniesla im trocha nádeje, podelila sa s nimi o „plnosť radosti“, ktorú Ježiš prisľúbil a ktorá odoláva aj najťažším skúškam života. Chiara sa obráti na Boha s jednoduchou modlitbou: „Ak mi toto, také bláznivé prianie vyjsť v noci do ulíc vkladáš do srdca Ty, prosím Ťa o lepšie zdravie, o základné podmienky, aby som ho mohla zrealizovať! Tebe nie je nič nemožné!“ Hneď na ďalší deň sa zobudí úplne zdravá. Lekári nenachádzajú na toto náhle uzdravenie žiadne vedecké vysvetlenie. Chiara nepochybuje: je to odpoveď z Neba na jej modlitbu predchádzajúci večer. Chiara tak začína to, čo sa definuje ako „jej cesta do pekla ulice“, aby začala načúvať ľudu ulice.

ZROD NOVÝCH HORIZONTOV

V máji 1993 Chiara otvorí na niektorých miestach Stanice Termini Centrum pomoci a založí Spoločnosť dobrovoľníctva Nové horizonty. Súčasne začína v dome na ulici Ardealina na periférii Ríma poskytovať ubytovanie mladým ľuďom, ktorých stretne na ulici v Isola, Tento dom dostali k dispozícií zodpovední zo spoločnosti sv. Vincenta. Chiara navrhne prvým mladým prijatým týždeň duchovných cvičení (od 2. – 10. januára 1994), ktoré vyvrcholia výnimočnou skúsenosťou milosti. Tá hlboko poznačí všetkých zúčastnených. Bol sviatok krstu Ježiša (10. január 1994). Chiara považuje tento dátum za dátum založenia Nových horizontov.

ZAČIATKY

V marci 1994 sa rodiaca komunita, 27 ľudí, presťahuje do domu, rodinnej vilky na periférií Ríma do Trigorie. Tu sa každý mesiac konajú formačné dni pre všetkých priateľov a sympatizantov spoločnosti. Formujú sa tímy evanjelizácie v uliciach a rozširujú sa svedectvá na školách, stretnutiach, pri okrúhlych stoloch a na rozličných miestach, kde sa schádzajú mladí ľudia. Začína sa s účasťou na rôznych televíznych prenosoch, organizujú sa rôzne iniciatívy prevencie. Prijatí mladí sa angažujú aj v prvých vystúpeniach, medzi nimi v prvom muzikáli „Stanica Termini“.

Pedagogicko-rehabilitačný program „Nové horizonty“ sa ukáže po pár rokoch ako veľmi účinný; Kurz poznania seba a uzdravenia srdca – Umenie milovať – vypracovaný Chiarou, bol ponúknutý nielen prijatým mladým ľuďom, ale aj mnohým priateľom Komunity. Niektorí prijatí mladí ľudia a externí priatelia cítia potrebu zasvätiť svoj život Bohu sľubmi chudoby, čistoty, poslušnosti a radosti v Komunite Nové horizonty. Počas eucharistického slávenia Veľkej noci v roku 1995 za prítomnosti Mons. Salavatora Boccaccia (vtedy pomocného biskupa Ríma, ktorý stál pri zrode Komunity Nové horizonty od jej začiatku) sa utvorila prvá skupina Malých v radosti, ktorá sa zasvätila Bohu v špecifickej charizme Komunity: svedčiť o radosti zo zvláštnou pozornosťou na tajomstvo zostúpenia Ježiša do podsvetia a Jeho zmŕtvychvstanie.

V novembri 1995 kardinál Tonini potom, čo navštívil prvú skupinu rodiacej sa komunity, predstaví skúsenosť Nových horizontov na biskupskej synode o zasvätenom živote. Je to práve kardinál Tonini, ktorý predstavy Nové horizonty aj veľkému medzinárodnému publiku, médiám a novým médiám, formáciu k dobrovoľníctvu, tímy prevencie v školách a veľa ďalších iniciatív.

CENTRUM FORMÁCIE KU KŇAZSTVU: DOM EMANUEL

  1. novembra 2002 na slávnosť Krista Kráľa bol inaugurovaný „Dom formácie ku kňazstvu“, ktorý príjme na ceste rozlišovania a formácie povolania ku kňazstvu tých mladých mužov, ktorý túžia žiť svoj úrad v službe špecifickej charizmy Nových horizontov. Sledujú intenzívny program, ktorý pozostáva z modlitby a špecifickej formácie spolu s pastoračným angažovaním sa, ktorý ich zatiahne do celej problematiky zo zvláštnou pozornosťou na evanjelizáciu a na integrovanú pastoráciu ulice.

RYTIERI SVETLA

Na bielu sobotu 2006 Chiara, po zvlášť intenzívnej duchovnej skúsenosti prežitej pri Božom hrobe v Jeruzaleme vo Svätej zemi pochopí, že má mnohým dať novú ponuku: Rytierov svetla. Ako prvý sa prihlásil kardinál Martini, ktorý sprevádza Chiaru v tých dňoch modlitby a rozlišovania vo Svätej zemi. Kto sa chce zapojiť, je žiaduce zaviazať sa žiť s radikálnosťou evanjelium, svedčiť o radosti zmŕtvychvstalého Krista a prinášať do sveta revolúciu jeho lásky. Hneď ako sa Chiara vrátila zo Svätej zeme, navrhla prijatým mladým a priateľom komunity tieto nové záväzky a všetci odpovedali s nadšením. Rytieri svetla sa rozširujú postupom času geometrickým radom a za pár rokov ich je viac ako 500 000.

TÍMY SLUŽBY

Veľa iniciatív a podpory pre tých, ktorí žijú v situáciách vážnych problémov pokračujú v zvyšovaní svojich počtov a utvárajú Tímy služieb, ktoré sa angažujú v rozličných oblastiach služby, ktoré sa definujú: Prijatie, podpora a orientácia, Prevencia a scitlivovanie, Medzinárodná spolupráca a Sociálne služby, Komunikácia a masmédia, Formácia, kultúra a vydavateľstvo, Ekonomika a práca, Predstavenia a animácia, Harmónia a umelecké vyjadrenia.

VÝVOJ SOCIÁLNYCH DIEL

Odpovede na stále rastúce požiadavky pomoci sa násobia a konkrétnu podobu dostávajú cez stále rastúci počet centier, domov a rôznych iniciatív: Komunity prijatia a ubytovania, Domy rodín, Centrá pomoci stabilné a mobilné, Ubytovacie komunity pre maloletých, Projekty v rozvojových krajinách, Sociálne združenia, Centrá evanjelizácie v uliciach, Linky pomoci, Centrá formácie k dobrovoľníctvu, Centrá opätovného začlenenia, Komunity pre slobodné matky, Centrá pre operátorov v uliciach, Centrá spirituality, Skupiny podpory, Citadely Nebo a mnoho iných…

PÁPEŽSKÉ SCHVÁLENIE 

  1. decembra 2010 Pápežská rada pre laikov uzná Nové horizonty ako Súkromnú medzinárodnú spoločnosť veriacich: je to veľká slávnosť pre celú spoločnosť. Tri roky pred tým kardinál Rylko posúril Chiaru Amirante podať žiadosť pre pápežské schválenie a povedal jej: „…je to charizma pre celú Cirkev“.