Cieľom členov spoločnosti, ktorí sa angažujú v tomto sektore služby, je podporovať a šíriť kultúru solidarity a jednoty, pričom kladú osobitnú pozornosť na skutočnosť sociálneho vytlačenia na okraj spoločnosti, ktorú podstupujú milióny ľudí vo svete.

V tomto zmysle ponúkajú vlastný špecifický prínos, aby prispeli k obnove spoločnosti vo jej konkrétnych vyjadreniach cez projekty a koordináciu aktivít tímu Micors, alebo malých skupín dobrovoľníkov angažujúcich sa v konkrétnych akciách solidarity pre tých, ktorí žijú vo zvlášť ťažkých podmienkach na okraji spoločnosti (v nemocniciach, vo väzniciach, chudobných štvrtiach, atď.).

Je veľa projektov a iniciatív, ktoré sa zrodili z fantázie lásky, ktoré sa konkretizujú v skutkoch solidarity a podpory:

Podpora väzňov

Vzťahy cez listy, centra počúvania vo väzeniach s poslaním počúvať, nasmerovať, ak je to nevyhnutné, v alternatívnych štruktúrach prijatia mimo väzení; skupiny vzájomnej pomoci inšpirované „umením milovať“ Chiary Amirante; pravidelné návštevy odsúdených, alebo osôb s alternatívnymi trestami; komunity pre odsúdených na alternatívne tresty alebo pre pomoc na opätovné začlenenie a sociálne zaradenie.

Pomoc pre chorých

Dobrovoľníctvo v nemocniciach a návštevy chorých s cieľom zmierniť utrpenie chorých cez počúvanie, modlitby, spoločnosť, pomoc, duchovné sprevádzanie; dobrovoľníctvo v hospici, aby sa osobám v terminálnom štádiu choroby zmiernilo utrpenie a cítili sa byť sprevádzaní v ústrety svojmu stretnutiu s Otcom; realizácia a riadenie centier prijatia v terminálnom štádiu (domčeky pokladu).

Podpora chudobných

Asistencia rodinám alebo jednotlivcom v podmienkach chudoby cez distribúciu nevyhnutných dobier ako: potraviny, oblečenie, lieky a pod.; pravidelné návštevy a materiálna pomoc v utečeneckých táboroch, rómskych osadách, v chudobných štvrtiach veľkomiest; aktivity pomoci pre bezdomovcov cez teplé jedlá, nápoje, jednotky mobilného počúvania, orientácia v štruktúrach prijatia; vedenie centier prvého prijatia, vývarovne, nocľahárne a pod.

Služba imigrantom

Centrá počúvania a nasmerovania; centrá prijatia; centrá sociálnej integrácie.

Obchod s ľuďmi

Tímy v uliciach proti obchodovaniu s ľuďmi, chránené ubytovanie, linka pomoci.

Služba maloletým, dôvera, podpora života

Rodinní konzultanti, domy-rodín, centrá prijatia života pre slobodné matky, komunity agape pre opustené deti, skupiny trvalej pomoci za účelom intervencie a pomoci rodinám alebo jednotlivcom.

Rozvojová spolupráca

Uvedenie, koordinácia a realizácia projektov pre podporu tretieho sveta; humanitárna pomoc; formácia pre medzinárodné dobrovoľníctvo; iniciatívy medzinárodného dobrovoľníctva; kampane pre zvýšenie citlivosti a kurzy pre formáciu a rozšírenie zodpovedného štýlu života.

Servizi ai minori - Nuovi Orizzonti
Sostegno ai Detenuti - Nuovi Orizzonti
Servizi per gli anziani - Nuovi Orizzonti
Attività con bambini nella missione in Brasile - Nuovi Orizzonti
Chiara Amirante in una missione in Brasile - Nuovi Orizzonti

AKTIVITY

  • Podpora väzňov
  • Pomoc pre chorých
  • Podpora chudobných
  • Služba imigrantom
  • Obchod s ľuďmi
  • Služby maloletým, dôvera, podpora života
  • Rozvojová spolupráca