V programe komunity Nové horizonty sa práca vníma ako nástroj, ktorý má prinášať plody schopností, kvalifikácie a osobného nadania pre spoločné dobro. Ekonomika sa chápe ako disciplína, ktorá nájde a spravuje fondy a zdroje tak, aby sa rozličné sociálne prospešné iniciatívy a projekty stali udržateľné.

Ergoterapia, výchova k práci a opätovné pracovné zaradenie

Práca je základným nástrojom pri obnove osoby. Na jednej strany dodržiavanie pracovnej doby, zverených úloh a pozitívny vzťah k autorite sú základné prvky pre človeka, ktorý sa chce dostať zo sociálnych problémov; na druhej strany objavenie a zhodnotenie vlastných schopností ako dôležitého hnacieho motora pre otvorenie nových perspektív života. Zhodnotenie formačnej, ľudskej a duchovnej dimenzie práce je dôležitá požiadavka nielen pre tých, čo žijú v ťažkých sociálnych podmienkach, ale aj pre mnohých mladých ľudí, ktorí hľadajú smer vo vlastnom živote.

 

Start-up a sociálne farmy

Je stálym úsilím vyhľadávať  výrobné aktivity pre rozvoj a zaradenie do sociálnych združení s cieľom:

 • dať možnosť tomu, kto nenachádza priestor na trhu práce
 • byť užitočný pri podporovaní sociálnych aktivít Nových horizontov
 • vytvárať pracovné príležitosti, kde sa môže profesionálne realizovať a po ľudskej stránke rásť každá osoba
 • rozvíjať podnikateľské myšlienky, ktoré budú pozitívnym príspevkom pre spoločnosť

Hľadanie finančných prostriedkov

Hľadanie finančných prostriedkov je základnou podmienkou toho, aby sociálne iniciatívy, centrá prijatia, Citadely Nebo boli ekonomicky udržateľné a mohli prijímať, ísť v ústrety a formovať každého bez rozdielu, kto sa obráti na Komunitu s prosbou o pomoc; preto ponúkame iniciatívy pre prezentáciu a reklamu projektov, v ktorých sa angažujeme, kampane hľadania finančných zdrojov, lotérie, potravinové zbierky základných potravín, trhy solidarity, získavanie prebytočných zásob, dobročinné aktivity a benefičné posedenia a všetko, čo nám vnukne fantázia. Členovia Spoločnosti sú si vedomí, že cieľ ich projektov je veľmi náročný, a tak sa sami, nakoľko je to možné, podieľajú na podpore aktivít, veriac že ich dar bude rozmnožený veľkodušnosťou sŕdc ďalších ľudí.

Takto s nami môžeš spolupracovať a pomôcť nám:

 • keď ponúkneš možnosť opätovného zaradenia do práce tomu, kto končí pedagogicko-rehabilitačný program v spolupráci s našimi centrami prijatia;
 • keď máš záujem o produkty a služby našich sociálnych združení a produkčných sektorov;
 • keď chceš byť aktívny pri iniciatívach hľadania finančných prostriedkov pre podporu projektov spoločnosti;
 • keď chceš dať k dispozícií svoju kvalifikáciu v oblasti odborného poradenstva za účelom solidárneho dobrovoľníctva
Lavori di manutenzione del verde - Nuovi Orizzonti
Bomboniere Solidali - Nuovi Orizzonti
Lavori di Falegnameria - Nuovi Orizzonti
Lavoro di Edilizia - Cooperativa - Nuovi Orizzonti

AKTIVITY

 • Ergoterapia, výchova k práci a opätovné pracovné zaradenie
 • Start-up a sociálne farmy
 • Hľadanie finančných prostriedkov
Cooperativa Sociale Ali Blu - Nuovi Orizzonti
Cooperativa sociale Ali Verdi - Nuovi Orizzonti