Početné tímy služby sa angažujú pri organizovaní zhromaždení, seminárov, okrúhlych stolov, stretnutí a rozličných iniciatív, ktorých cieľom je podnietiť ľudskú a odbornú formáciu, rast osôb. Zároveň sa spustila aj prospešná spolupráca so školskými inštitúciami pre realizáciu nových výchovných projektov.

Dlhodobým zámerom tejto oblasti je obnoviť prostredia vedy a kultúry pravdou evanjelia. Každý deň je dôležité rozvíjať a šíriť kultúru, ktorá je opakom dnešnej kultúry. Odhaľuje masky zla, poukazuje na pasce konzumistických ilúzií a odsudzuje v všetky formy klamu súčasnej kultúry.

Formácia bola vždy nosným stĺpom filozofie Nových horizontov: intenzívna formácia ako ľudský a duchovný rast. Zo skúsenosti vieme, že ak jedna chýba, tá druhá ostáva veľmi krehká a dôsledkom je život poznačený nezrovnalosťami a krízami s neistými východiskami.

Základnými cieľmi sú sloboda a láska ako cesty pre autentickú sebarealizáciu.

Sloboda ako rozvoj poznania seba, vlastnej hodnoty, vlastných talentov a odhalených a prijatých krehkostí. Láska ktorá v sebe zahŕňa princípy solidarity a nezištného darovania sa, plne obsiahnuté v evanjeliu. Tieto hodnoty, prehĺbene a žité v komunitnej skúsenosti a službe, prispievajú k rozvoju novej „kultúry stretnutia a darovania sa.“

Postupom času sa niektoré osoby nadchli a špecializovali v rozličných oblastiach výchovy, kultúry a vydavateľstva. Zrodilo sa vydavateľstvo „Horizonty svetla“, ktorého vydavateľská činnosť je dnes v službe života spoločnosti pre formáciu členov a pre šírenie diela.

 

Formazione con Chiara a Cittadella Cielo Frosinone

AKTIVITY

Základné prvky na ktorých sa rozvíjajú rôzne súvisiace iniciatívy v tejto oblasti služby sú: starostlivosť o vzťah, permanentná osobná formácia, profesionálnosť a spiritualita.

Hlavné aktivity sa vykonávajú v:

  • Tíme vydavateľstva a vydavateľstve „Horizonty svetla“
  • Internej edičnej produkcii
  • Spolupráci – článkoch – časopisoch – interviach
  • Vypracovaní formačného materiálu
  • Sympóziách – diskusiách – fórach – výstavách
  • Kurzoch – seminároch – formačných workshopoch