Členovia Nových horizontov, ktorí pracujú v tejto oblasti služieb, sa snažia rozbehnúť centrá, tímy a iniciatívy zamerané na prijatie, sprevádzanie a podporu osôb v zložitých situáciách s vážnymi problémami.

Komunita prijatia

Komunity prijatia ubytujú mladých a dospelých – mužov a ženy – ktorí žijú vo vážnych problémoch prepojených s patologickými závislosťami (drogy, alkohol, sex, hazard, internet, atď.).

Osobitnou charakteristikou komunity prijatia je byť veľkou rodinou otvorenou všetkým tým, ktorí túžia po skúsenosti života obnoveného v láske. Všetci pracovníci, zodpovední, mladí prijatí z ulice, mladí, ktorí hľadajú svoje povolanie, sa usilujú rásť v Umení milovať a podporu nachádzajú vo formačnom programe „poznania seba a vnútorného uzdravenia“ vo vedomí, že každý môže byť darom pre druhého.

Komunity majú na starosti okrem práce v uliciach aj mnohé iné iniciatívy ako: linky pomoci, služba sociálneho sekretariátu, rozhovory podpory a nasmerovania, stretnutia prevencie a zvyšovania vnímavosti a citlivosti sŕdc, skupiny auto-pomoci, misie v uliciach.

Centra pomoci

Obyčajne vznikajú po práci prevencie, ktorú pravidelne vykonávajú členovia spoločnosti. Sú to otvorené dvere do okolitého sveta, prepojené na sieť lokálnych služieb a dobrovoľníctva. Základnou aktivitou je práve úplne vypočutie ľudí, ktorí sa priblížia, aby sa zorientovali a stanovenie prostriedkov a riešení. Tím Centra pomoci je zložený z dobrovoľníkov formovaných profesionálne, no zároveň aj cez skúsenosti komunitného programu.

Centra formácie k dobrovoľníctvu

ponukou a odpoveďou: ponukou výchovného programu, ktorý sa zameriava na uvedomenie si seba a vlastnej hodnoty ako osoby, ako predpoklad pre autentický život; odpoveďou na rozšírenú krízu zmyslu života, ktorá zasahuje predovšetkým mladých. Okrem toho ide o program formácie k dobrovoľníctvu, ktorý dovolí zúčastneným pracovať v Centrách alebo aktivitách Spoločnosti Nových horizontov alebo v ďalších aktívnych orgánoch medzinárodnej pomoci či v prostredí sociálnych služieb.

Rodiny otvorené prijatiu

Rodiny otvorené prijatiu sú manželské páry, ktoré sa ponúkajú byť otvorené voči prijatiu malých a chudobných podľa charizmy Komunity.

Centro di Accoglienza di Pistoia
Orientamento Giovani - Nuovi Orizzonti

AKTIVITY

Komunity prijatia s ubytovaním

Centrá pomoci

Centra formácie k dobrovoľníctvu

Rodiny otvorené prijatiu